TIN ANGIMEX

ANGIMEX TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm qua, thứ Sáu, ngày 24/4/2015, Angimex đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đến tham dự Đại hội có HĐQT, Ban điều hành, 25 cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại diện cho 16.954.840 cổ phần có quyền biểu quyết của Angimex, cùng đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. (đọc tiếp…)

ANGIMEX CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Sáng mai, thứ Sáu, ngày 24/4/2015, Angimex sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tham dự đại hội sẽ có HĐQT, Ban điều hành, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự, cùng đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Dự kiến tại phiên họp, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo của HĐQT, báo cáo của TGĐ về kết quả kinh doanh, đầu tư, báo cáo tài chính, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2015, báo cáo của BKS, các tờ trình. Sau đó Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết các vấn đề trên. (đọc tiếp…)

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm