Họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông năm 2020

* Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: (13/6/2020)

   – Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

   – Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: (28/5/2020)

 

Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (27/5/2020)

* CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2020. (9/4/2020)

* Công văn số 07/ĐKKD-DNDD ngày 8/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang về việc đồng ý gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. (9/4/2020)

* Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách Người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 (14/1/2020)

* Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (24/12/2019)

——————————

Đại hội đồng cổ đông năm 2019

* Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: (06/4/2019)

   – Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

   – Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

     (Trong đó bao gồm các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về:

          + Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019.

          + Mức chi cổ tức và thời gian trả cổ tức.

          + Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và Bầu cử – bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát thay thế.)

* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: (21/3/2019)

        5./Các Báo cáo:
                – Báo cáo của Hội đồng quản trị
                – Báo cáo của Tổng Giám đốc
                – Báo cáo của Ban Kiểm soát
                – Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán
        6./ Các tờ trình:
         7./ Miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2020):
                       Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của ông Vũ Lê Cương.

 

* Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (đính kèm mẫu Giấy đăng ký tham dự/uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019) (21/3/2019)

* Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (20/3/2019)

* Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách Người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 (20/2/2019)

* Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (28/1/2019)

 

 

——————————————————-

Đại hội đồng cổ đông năm 2018

    Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: (21/4/2018)

               (Trong đó bao gồm:
                   – Quyết định về mức cổ tức và thời gian trả cổ tức.
                   – Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS)
    Điều lệ Công ty:
    Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

      – Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)

     Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: (05/4/2018)

                – Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
                – Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty
                – Quản trị Công ty:
                           + Báo cáo của Hội đồng quản trị
                           + Báo cáo của Ban kiểm soát
                – Báo cáo tài chính kiểm toán
        7./ Các tờ trình:
                      Đính kèm:
                           + Dự thảo Điều lệ sửa đổi.
                           + Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
         8./ Miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2020):
                       Đính kèm:
                           + Sơ yếu lý lịch của ông Trịnh Văn Bảo.
                           + Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Ái

 

  Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (3/4/2018)

  Nghị quyết của HĐQT về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự  Đại hội và dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 (28/2/2018)

 

——————————————————-

Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: (22/4/2017)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: (05/4/2017)

                – Thông tin chung
                – Tình hình hoạt động trong năm
                – Báo cáo và đánh giá của Tổng giám đốc
                – Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty
                – Quản trị Công ty:
                           + Báo cáo Hội đồng quản trị
                           + Báo cáo Ban kiểm soát
                – Báo cáo tài chính kiểm toán
        6./ Các tờ trình:

- Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (04/4/2017)

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông năm 2017 và dự kiến ngày tổ chức Đại hồi đồng cổ đông (16/2/2017)

 

Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

6. Báo cáo của HĐQT:
8. Báo cáo của BKS:
11. Các Tờ trình:

 

Đại hội đồng cổ đông năm 2015

 

Đại hội đồng cổ đông năm 2014 

 

Đại hội đồng cổ đông năm 2013 (12/03/2013)

 

Đại hội đồng cổ đông năm 2012

——————————————————————————-

Giấy ủy quyền nhận cổ tức.

Giấy đề nghị chuyển khoản chi trả cổ tức

—————————————————————————————-

Đại hội đồng cổ đông năm 2011


Đại hội đồng cổ đông năm 2010


Đại hội đồng cổ đông năm 2009:

 


Đại hội đồng cổ đông thành lập:

 

1.Thông báo họp ĐHDCD thường niên năm 2014 ( Thông báo 251)

2.Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ()

3.Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014 ()

4.Tờ trình v/v thành lập các Ban chuyên trách, đề cử Chủ tọa và Thư ký tại ĐHĐCĐ thường niên 2013.(Tờ trình 252)

5.Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2014( Quy chế 253)

6.Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2013. ( Tờ trình 254)

7.Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. (Tờ trình 255)

8.Tờ trình về thù lao, khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2014. ( Tờ trình 256) đính kèm điều lệ

9.Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty. ( Tờ trình 257)

10. Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2013. ( Tờ trình 258)

11.Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán năm 2014. ( Tờ trình 259)

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548