Công bố thông tin

* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

        5./Các Báo cáo:
                – Báo cáo của Hội đồng quản trị
                – Báo cáo của Tổng Giám đốc
                – Báo cáo của Ban Kiểm soát
                – Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán
        6./ Các tờ trình:
         7./ Miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2020):
                       Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của ông Vũ Lê Cương.

 

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548