Tin Angimex

ANGIMEX TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 20/4/2018, Angimex đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đến tham dự Đại hội có HĐQT, Ban điều hành, 24 cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại diện cho 16.955.520 cổ phần có quyền biểu quyết của Angimex, cùng đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. (đọc tiếp…)

Công bố thông tin

              (Trong đó bao gồm:
                      – Quyết định về mức cổ tức và thời gian trả cổ tức.
                     – Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS)

ANGIMEX TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Sáng thứ Sáu, ngày 20/4/2018, Angimex sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại văn phòng Công ty, số 01, Ngô Gia Tự, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tham dự đại hội sẽ có Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự, cùng đại diện kiểm toán đến từ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. (đọc tiếp…)

Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018

                – Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
                – Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty
                – Quản trị Công ty:
                           + Báo cáo của Hội đồng quản trị
                           + Báo cáo của Ban kiểm soát
                – Báo cáo tài chính kiểm toán
        7./ Các tờ trình:
                      Đính kèm:
                           + Dự thảo Điều lệ sửa đổi.
                           + Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
         8./ Miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2020):
                       Đính kèm:
                           + Sơ yếu lý lịch của ông Trịnh Văn Bảo.
                           + Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Ái

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548