BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông năm 2018

    Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: (05/4/2018)

                – Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
                – Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty
                – Quản trị Công ty:
                           + Báo cáo của Hội đồng quản trị
                           + Báo cáo của Ban kiểm soát
                – Báo cáo tài chính kiểm toán
        7./ Các tờ trình:
                      Đính kèm:
                           + Dự thảo Điều lệ sửa đổi.
                           + Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
         8./ Miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2020):
                       Đính kèm:
                           + Sơ yếu lý lịch của ông Trịnh Văn Bảo.
                           + Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Ái

 

  Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (3/4/2018)

  Nghị quyết của HĐQT về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (28/2/2018)

 

 

(Thông tin cũ hơn: xem tại đây)

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548