Sáng mai, thứ Sáu, ngày 24/4/2015, Angimex sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tham dự đại hội sẽ có HĐQT, Ban điều hành, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự, cùng đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Dự kiến tại phiên họp, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo của HĐQT, báo cáo của TGĐ về kết quả kinh doanh, đầu tư, báo cáo tài chính, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2015, báo cáo của BKS, các tờ trình. Sau đó Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết các vấn đề trên.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 cơ bản như sau:

– Doanh thu: 2.241,600 tỷ đồng

– Lợi nhuận trước thuế: 28,500 tỷ đồng

Cũng trong Đại hội lần này, dự kiến các cổ đông sẽ biểu quyết việc từ nhiệm của các TV.HĐQT, đề cử, ứng cử các vị trí thay thế trong HĐQT, bầu cử các TV.HĐQT thay thế.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cũng sẽ là năm bản lề, chuẩn bị cho một giai đoạn mới của Công ty với tầm nhìn 2016 – 2020: “Angimex là công ty có dịch vụ khách hàng tốt nhất”.

Phương châm hoạt động của Công ty trong năm 2015 sẽ là: “ĐOÀN KẾT – KIÊN TRÌ – PHÁT TRIỂN”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *