Sáng thứ Sáu, ngày 20/4/2018, Angimex sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại văn phòng Công ty, số 01, Ngô Gia Tự, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tham dự đại hội sẽ có Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự, cùng đại diện kiểm toán đến từ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Dự kiến tại phiên họp, các cổ đông sẽ nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư, báo cáo tài chính năm 2017, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018, các tờ trình. Sau đó Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết các vấn đề trên.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 cơ bản như sau:

– Doanh thu: 1.800 tỷ đồng

– Lợi nhuận trước thuế: 19 tỷ đồng

Cũng trong Đại hội lần này, dự kiến các cổ đông sẽ biểu quyết phê chuẩn việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; tiến hành đề cử, ứng cử và bầu cử các vị trí trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *