Hôm qua, thứ Sáu, ngày 24/4/2015, Angimex đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Đến tham dự Đại hội có HĐQT, Ban điều hành, 25 cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại diện cho 16.954.840 cổ phần có quyền biểu quyết của Angimex, cùng đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tại phiên họp, các cổ đông đã nghe các báo cáo của HĐQT, báo cáo của TGĐ về kết quả kinh doanh, đầu tư, báo cáo tài chính, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2015, báo cáo của BKS, các tờ trình.

Các cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ đồng thuận cao.

Cũng trong Đại hội lần này, việc từ nhiệm của các TV.HĐQT cũng đã được các cổ đông thông qua. Sau đó việc đề cử, ứng cử các vị trí thay thế trong HĐQT, bầu cử các TV.HĐQT thay thế đã diễn ra. Kết quả, các ông Nguyễn Thanh Sử và Đoàn Minh Thư đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Đại hội:

DHDCD2015_1
Các cổ đông đến tham dự Đại hội
DHDCD2015_2
BTC hỗ trợ các cổ đông làm thủ tục trước khi bước vào Đại hội
DHDCD2015_3
Quang cảnh Đại hội
DHDCD2015_4
Ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tuyên bố lý do tiến hành Đại hội
DHDCD2015_5
Ông Võ Thanh Bào – Trưởng Ban Tổ chức, Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua danh sách các Ban chuyên trách và Quy chế làm việc tại Đại hội
DHDCD2015_6
Ông Cao Minh Lãm – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo Hội đồng quản trị và nội dung các Tờ trình
DHDCD2015_7
Ông Nguyễn Văn Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo Tổng Giám đốc
DHDCD2015_8
Ông Trần Hữu Hiệp – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo Ban Kiểm soát
DHDCD2015_9
Ông Huỳnh Thanh Tùng – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử hướng dẫn cổ đông cách biểu quyết và thể lệ bầu cử TV.HĐQT thay thế
DHDCD2015_10
Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử TV.HĐQT thay thế
DHDCD2015_11
Bà Võ Thị Thanh Tuyết – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *