1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: 17/3/2020.

  2. Tỷ lệ thực hiện: Một (01) cổ phiếu phổ thông – Một (01) quyền biểu quyết

  3. Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: dự kiến 10/4/2020 (thứ sáu).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *