Về thời gian chi trả cổ tức năm 2019, điều chỉnh Ngày trả cổ tức (Mục d) như sau:
a.  Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2019: 20/07/2020.
b.  Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14% / Vốn điều lệ (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
c.  Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản)
d.  Ngày trả cổ tức: từ ngày 10/08/2020 (thứ hai) (thay vì 20/8/2020)

(đính kèm Nghị quyết số 338/NQ-HĐQT, ngày 2/7/2020 của Hội đồng quản trị)