Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang:

1. Miễn nhiệm nhân sự thuộc Ban Tổng Giám đốc:

a.      Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đối với Ông Võ Thanh Bào kể từ ngày 14/09/2020. Lý do miễn nhiệm: theo đơn xin nghỉ việc của Ông Võ Thanh Bào.

b.      Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày Nghị quyết ban hành.

c.      Các ủy quyền, quyết định giao việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cho Ông Võ Thanh Bào sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày miễn nhiệm.

2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

a.      Bổ nhiệm Bà Huỳnh Mỹ Loan đang giữ chức vụ Thư ký Hội đồng quản trị sẽ kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

b.      Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày ban hành Nghị quyết

(đính kèm Trích Nghị quyết HĐQT lần họp thứ 42)