*Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã bầu:   

                               Ông LÊ HUỲNH GIA HOÀNG

giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Nhiệm kỳ 2021 – 2025.

*Ban kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã bầu:   

                               Ông NGUYỄN ÁI

tiếp tục giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty – Nhiệm kỳ 2021 – 2025