Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2017:

        3./ Chương trình Đại hội
                – Thông tin chung
                – Tình hình hoạt động trong năm
                – Báo cáo và đánh giá của Tổng giám đốc
                – Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty
                – Quản trị Công ty:
                         + Báo cáo Hội đồng quản trị
                         + Báo cáo Ban kiểm soát
                – Báo cáo tài chính kiểm toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *