1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trong đó bao gồm các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về:

– Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019.

– Mức chi cổ tức và thời gian trả cổ tức.

– Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và Bầu cử – bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát thay thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *