Ngày Đăng ký cuối cùng để chốt lại Danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 19/5/2020

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: dự kiến 12/6/2020 (thứ sáu)