1. Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang bổ nhiệm: Ông Huỳnh Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – kể từ ngày 30/6/2020.

(đính kèm Quyết định số 335/QĐ-XNK, ngày 30/6/2020 của Hội đồng quản trị)

2. Thời gian chi trả cổ tức năm 2019  
a.  Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2019: 20/07/2020.
b.  Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14% / Vốn điều lệ (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
c.  Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản)
d.  Ngày trả cổ tức: từ ngày 20/08/2020 (thứ hai)

(đính kèm Nghị quyết số 334/NQ-HĐQT, ngày 30/6/2020 của Hội đồng quản trị)