Bộ Công thương đang soạn thảo Quy hoạch thương nhân xuất khẩu gạo nhằm kiện toàn đội ngũ thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo với mục tiêu tối đa là 150 đầu mối cho tới năm 2015 và địa bàn hoạt động của thương nhân phải gắn với vùng sản xuất lúa hàng hóa trong nước.
Sau năm 2015, bộ Công thương sẽ căn cứ theo tình hình hoạt động thực tế để điều chỉnh số lượng đầu mối thương nhân và địa bàn hoạt động sao cho phù hợp với mục tiêu và diễn biến xuất khẩu gạo. Các thương nhân đầu mối xuất khẩu gạo chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh tại nghị định 109/2010/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời phải có kho chứa, cơ sở xay xát thóc, gạo đáp ứng điều kiện kinh doanh tại 13 tỉnh thành phố thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long, TP HCM và các tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Tây Ninh. Trường hợp đặc biệt sẽ do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Nguồn: SGTT online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *