Mục tiêu này nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng ĐBSCL đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Theo quy hoạch này, mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng ĐBSCL đạt 7,7%/năm giai đoạn 2011 – 2015 và 8,6%/năm giai đoạn 2016 – 2020.
GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 30,2 triệu đồng, tương đương 1.550 – 1.600 đô la; năm 2020 khoảng 57,9 triệu đồng, tương đương 2.750 – 2.850 đô la.
Đến năm 2015 phấn đấu tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp trong GDP của vùng là 36,7%; công nghiệp, xây dựng 30,4%; dịch vụ 32,9%; đến năm 2020, tỷ trọng tương ứng của các ngành là: 30,5% – 35,6% – 33,9%. Đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và giữ vững xuất khẩu khoảng 6 – 7 triệu tấn gạo/năm.
Hai mặt hàng xuất khẩu chiến lược của vùng là lúa gạo và thủy sản. Cụ thể, về nông nghiệp, xác định cây lúa là cây trồng chủ lực hướng đến mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và giữ vững mức xuất khẩu khoảng 6 – 7 triệu tấn gạo/năm.
Xây dựng ngành thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu đến năm 2020 diện tích đất chuyên nuôi trồng thủy hải sản khoảng 550 – 600 nghìn héc ta.

Theo Bộ NN-PTNT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *