Lượng gạo lưu kho của Philippines tháng 11/2015 tăng tháng thứ 2 liên tiếp sau khi giảm 4 tháng liên tục trước đó, theo Cục Thống kê Nông nghiệp Philippines (BAS), chủ yếu do nhập khẩu tăng.
Tổng lượng gạo lưu kho của Philippines trong tháng 11 đạt 3,11 triệu tấn, tăng 41% so với 2,2 triệu tấn trong tháng 10 và tăng 5% so với 2,95 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.
Theo BAS, lượng gạo lưu kho của hộ gia đình (chiếm 48,8%) trong tháng 11 đạt 1,52 triệu tấn, giảm 6% so với 1,62 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Dự trữ gạo thương mại (chiếm 28,4%) đạt 880.000 tấn, giảm 2% so với cùng kỳ, và dự trữ gạo của Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) đạt 710.000 tấn, tăng 65% so với 430.000 tấn trong tháng 11/2014.
BAS cho biết, lượng gạo lưu kho của Philippines trong tháng 11 đủ dùng trong 91 ngày, trong đó, lượng gạo dự trữ hộ gia đình đủ cho 44 ngày, thương mại 26 ngày và NFA 21 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *