1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Angimex:
1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh:


1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức theo chức danh:


2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Angimex Food: vui lòng click vào đây
3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Angimex Trading: vui lòng click vào đây
4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Dasco: vui lòng click vào đây