Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan). (20/1/2020) 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng năm 2019 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan). (30/7/2019) 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2018 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan). (28/1/2019)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng năm 2020 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộngười có liên quan). (30/7/2020)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng năm 2018 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan). (25/7/2018)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan)(25/1/2018)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2017 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan). (22/7/2017)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan)(20/1/2017) 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2016 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan)(27/7/2016)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan)(28/1/2016)  

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2015 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan)(29/7/2015)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan)(28/1/2015)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2014 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan). (28/7/2014)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan). (22/1/2014)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2013 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan).

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan).

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan).