Báo cáo tài chính

Quý I Năm 2021 (19/4/2021)

Năm 2020 (24/3/2021)

Quý IV năm 2020 (20/1/2021)

Quý III năm 2020 (19/10/2020)

6 tháng năm 2020 (14/8/2020)

Quý II năm 2020 (20/07/2020)

Quý I năm 2020 (20/04/2020

Năm 2019 (20/03/2020

Quý IV năm 2019 (20/01/2020)

Quý III năm 2019 (17/10/2019)

6 tháng năm 2019 (14/8/2019)

Quý II năm 2019 (18/7/2019)

Quý I năm 2019 (19/4/2019)

Năm 2018 (11/3/2019)

Quý 4 năm 2018 (16/01/2019)

Quý 3 năm 2018 (19/10/2018)

6 tháng năm 2018  (10/8/2018) 

Quý 2 năm 2018 (18/7/2018)

Quý 1 năm 2018 (18/4/2018) 

Năm 2017  (15/2/2018) 

Quý 4 năm 2017 (15/1/2018) 

Quý 3 năm 2017 (17/10/2017) 

6 tháng năm 2017  (14/8/2017) 

Quý 2 năm 2017 (15/7/2017) 

Quý 1 năm 2017 (14/4/2017) 

Năm 2016   (23/3/2017) 

Quý 4 năm 2016 (18/1/2017) 

Quý 3 năm 2016 (17/10/2016) 

6 tháng năm 2016  (13/8/2016)

Quý 2 năm 2016 (20/7/2016) 

Quý 1 năm 2016 (19/4/2016) 

Năm 2015   (10/3/2016)

Quý 4 năm 2015  (20/1/2016)

Quý 3 năm 2015  (17/10/2015)

6 tháng năm 2015  (14/8/2015)

Quý 2 năm 2015  (20/7/2015)

Quý 1 năm 2015 (18/4/2015)

Năm 2014   (24/3/2015)

Quý 4 năm 2014   (20/1/2015)

Quý 3 năm 2014  (20/10/2014)

6 tháng năm 2014  (14/8/2014)

Quý 2 năm 2014   (18/7/2014)

Quý 1 năm 2014   (19/4/2014)

Các vấn đề liên quan đến BCTC năm 2013 (16/4/2014)

Năm 2013  (28/3/2014)

Quý 4 năm 2013  (20/1/2014)

Quý 3 năm 2013  (18/10/2013)

6 tháng năm 2013

Quý 2 năm 2013 

Quý 1 năm 2013  (22/4/2013)

Năm 2012

Quý 4 năm 2012:

Quý 3 năm 2012:

6 tháng năm 2012

Quý 2 năm 2012:

Quý 1 năm 2012:

Năm 2011 :

Năm 2010 :

Năm 2009 :

Năm 2008 :

Năm 2007 :

Báo cáo thường niên

Họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông năm 2021

* Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: (29/4/2021)

– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
– Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

– Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Sửa đổi lần thứ bảy, ngày 29 tháng 4 năm 2021)

* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: (8/4/2021)

Các thủ tục tại Đại Hội:

 1. Chương trình Đại hội năm 2021  
 2. Thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội 
 3. Quy chế làm việc tại Đại hội năm 2021
 4. Quy chế bầu cử tại Đại hội năm 2021.   

Các báo cáo:

 1. Báo cáo của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021  
 2. Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ lần thứ III (2016 – 2020)   
 3. Báo cáo của TGĐ về KQKD, đầu tư năm 2020 và KHKD, đầu tư năm 2021
 4. Báo cáo tài chính riênghợp nhất năm 2020 đã kiểm toán
 5. Báo cáo của Ban kiểm soát
 6. Báo cáo chiến lược 05 năm (2021 – 2025)

Các tờ trình:

 1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020
 2. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch 2021
 3. Tờ trình thù lao khen thưởng HĐQT, BKS, Thư ký 2021
 4. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2021
 5. Tờ trình sửa đổi Điều lệ và các Quy chế
 6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 7. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 8. Dự thảo mới Quy chế hoạt động của HĐQT
 9. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (đính kèm Dự thảo mới Quy chế hoạt động của BKS)

Thông báo ứng cử, đề cử:

Thông báo ứng cử đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2021 – 2025)

* Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2021 (đính kèm Giấy UQ tham dự) (24/3/2021)

*Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (24/3/2021)


Đại hội đồng cổ đông năm 2020

* Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: (13/6/2020)

   – Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
   – Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: (28/5/2020)   

1. Thông báo mời họp DHDCD năm 2020 (đính kèm Giấy UQ tham dự)   
2. Chương trình Đại hội  
3. Quy chế làm việc tại Đại hội.   
4. Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội.   
5. Tờ trình thành lập các Ban chuyên trách tại Đại hội.   
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị.   
7. Báo cáo của Tổng Giám đốc.   
8. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.   
9. Báo cáo của Ban kiểm soát.   
10. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2020.   
11. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019   
12. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020   
13. Tờ trình về Thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS, Thư ký   
14. Tờ trình đề án thành lập Công ty con (đính kèm Báo cáo tư vấn của E&Y)   
15. Thông báo ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS thay thế       
– Mẫu đơn ứng cử/ đề cử TV HĐQT thay thế       
– Mẫu đơn ứng cử/ đề cử TV BKS thay thế        
– Mẫu Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên

Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (27/5/2020)CBTT trước đây về Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 2020 (9/4/2020)

CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2020. (9/4/2020)Nghị quyết số 191/NQ-HĐQT ngày 07/4/2020 của HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ (9/4/2020)

Công văn số 07/ĐKKD-DNDD ngày 8/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang về việc đồng ý gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. (9/4/2020)

* Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách Người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ năm 2020 (14/1/2020)

* Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (24/12/2019)

——————————

Đại hội đồng cổ đông năm 2019
* Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: (06/4/2019)

   – Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
   – Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

     (Trong đó bao gồm các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về:
          + Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019.
          + Mức chi cổ tức và thời gian trả cổ tức.
          + Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và Bầu cử – bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát thay thế.)

* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: (21/3/2019)       
1./Chương trình Đại hội       
2./Quy chế làm việc tại Đại hội       
3./Quy chế bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát.       
4./Tờ trình về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa, Ban Thư ký tại Đại hội       
5./Các Báo cáo:               
– Báo cáo của Hội đồng quản trị               
– Báo cáo của Tổng Giám đốc               
– Báo cáo của Ban Kiểm soát               
– Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán       
6./ Các tờ trình:               
– Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018               
– Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019               
– Tờ trình về thù lao và khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2019               
– Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2019        
7./ Miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2020):               
– Tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm và bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020
Đính kèm:
Sơ yếu lý lịch của ông Vũ Lê Cương.               
– Đơn ứng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (đính kèm mẫu Giấy đăng ký tham dự/uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019) (21/3/2019)

* Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (20/3/2019)

* Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách Người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 (20/2/2019)

* Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (28/1/2019)

——————————————————-

Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: (21/4/2018)     
– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
– Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Trong đó bao gồm:                  
– Quyết định về mức cổ tức và thời gian trả cổ tức.                  
– Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS)   
Điều lệ Công ty:      
– Điều lệ Công ty Cp Xuất nhập khẩu An Giang (sửa đổi lần thứ 6)   
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

– Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: (05/4/2018)
1./Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018       
2./Giấy đăng ký tham dự/uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018       
3./Chương trình Đại hội       
4./Quy chế làm việc tại Đại hội       
5./Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.       
6./Báo cáo thường niên năm 2017 :               
– Báo cáo của Ban Tổng giám đốc               
– Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty               
– Quản trị Công ty:                          
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị                          
+ Báo cáo của Ban kiểm soát               
– Báo cáo tài chính kiểm toán       
7./ Các tờ trình:               
– Tờ trình về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa, Ban Thư ký tại Đại hội               
– Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017               
– Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018               
– Tờ trình về thù lao và khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2018               
– Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty
Đính kèm:                          
Dự thảo Điều lệ sửa đổi.                          
Nội dung sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Điều lệ sửa đổi so với Điều lệ hiện hành.                          
Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.               
– Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2018        
8./ Miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2020):               
– Tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2016 – 2020               
– Tờ trình về việc phê chuẩn miễn nhiệm và bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020
Đính kèm:                          
Sơ yếu lý lịch của ông Trịnh Văn Bảo.                          
Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Ái

  Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (3/4/2018)

  Nghị quyết của HĐQT về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự  Đại hội và dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 (28/2/2018)

——————————————————-

Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017: (22/4/2017)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: (05/4/2017)
1./Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017       
2./Giấy đăng ký tham dự/uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017       
3./Chương trình Đại hội
4./Quy chế làm việc tại Đại hội
5./Báo cáo thường niên năm 2016:
– Thông tin chung
– Tình hình hoạt động trong năm
– Báo cáo và đánh giá của Tổng giám đốc
– Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty
– Quản trị Công ty:
+ Báo cáo Hội đồng quản trị
+ Báo cáo Ban kiểm soát
– Báo cáo tài chính kiểm toán
6./ Các tờ trình:
– Tờ trình về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa, Thư ký Đại hội
– Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016
– Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017
– Tờ trình về thù lao và khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2017
– Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2017

– Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (04/4/2017)

– Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông năm 2017 và dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (16/2/2017)

Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:
1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ số 201/XNK-HĐQT ngày 22/3/2015
2. Giấy đăng ký tham dự / ủy quyền tham dự
3. Chương trình ĐHĐCĐ
4. Tờ trình thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký
5. Quy chế làm việc tại Đại hội
6. Báo cáo của HĐQT:
– Báo cáo năm 2015
– Báo cáo tổng kết Nhiệm kỳ 2011-2015.
7. Báo cáo đánh giá của Ban TGĐ năm 2015
8. Báo cáo của BKS:
– Báo cáo năm 2015 
– Báo cáo tổng kết Nhiệm kỳ 2011-2015.
9. Báo cáo tài chính kiểm toán 2015.
10. Kế hoạch 5 năm (2016 – 2020)
11. Các Tờ trình:    
– Phân phối lợi nhuận 2015
– Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2016
– Thù lao và Khen thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký.    
– Tờ trình về đơn vị kiểm toán do BKS đề xuất
12. Thông báo về việc đề cử/ứng cử TV.HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020
– Mẫu đề cử/ứng cử TV.HĐQT
– Mẫu đề cử/ứng cử TV.BKS
– Mẫu sơ yếu lý lịch.
13. Quy chế bầu cử.

Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Đại hội đồng cổ đông năm 2014 

Đại hội đồng cổ đông năm 2013 (12/03/2013)

Đại hội đồng cổ đông năm 2012

——————————————————————————-

Giấy ủy quyền nhận cổ tức.
Giấy đề nghị chuyển khoản chi trả cổ tức

—————————————————————————————-

Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Đại hội đồng cổ đông năm 2010

Đại hội đồng cổ đông năm 2009:

Đại hội đồng cổ đông thành lập:

1.Thông báo họp ĐHDCD thường niên năm 201( Thông báo 251)
2.Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 201()
3.Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 201()
4.Tờ trình v/v thành lập các Ban chuyên trách, đề cử Chủ tọa và Thư ký tại ĐHĐCĐ thường niên 2013.(Tờ trình 252)
5.Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2014( Quy chế 253)
6.Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2013. ( Tờ trình 254)
7.Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014. (Tờ trình 255)
8.Tờ trình về thù lao, khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2014. ( Tờ trình 256) đính kèm điều lệ
9.Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty. ( Tờ trình 257)
10. Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2013. ( Tờ trình 258)
11.Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán năm 2014. ( Tờ trình 259)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng năm 2020 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộngười có liên quan). (30/7/2020)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan). (20/1/2020) 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng năm 2019 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan). (30/7/2019) 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2018 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan). (28/1/2019)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng năm 2018 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan). (25/7/2018)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan)(25/1/2018)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2017 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan). (22/7/2017)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan)(20/1/2017) 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2016 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan)(27/7/2016)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan)(28/1/2016)  

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2015 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan)(29/7/2015)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan)(28/1/2015)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2014 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan). (28/7/2014)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan). (22/1/2014)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2013 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan).

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan).

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan).