Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (theo Quyết định số 668/QĐ-HĐQT ngày 11/9/2018 của HĐQT) (12/9/2018)

– Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang) (26/4/2018)

– Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Sửa đổi lần thứ sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2018)

– Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc ban hành Quy chế trả lương, thưởng (đính kèm Quy chế trả lương, thưởng(4/2/2016)

– Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Sửa đổi lần thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2014)

– Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Sửa đổi lần thứ tư, ngày 28 tháng 3 năm 2013)

– Quyết định của HĐQT về việc ban hành các Quy chế quản lý nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang. Đính kèm các quy chế :

– Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc ban hành Quy chế Quản trị Công ty (đính kèm Quy chế Quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang)

 Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin nội bộ (đính kèm Quy trình công bố thông tin nội bộ)

– Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (ngày 23 tháng 4 năm 2011).