Xuất khẩu gạo Pakistan 2 tháng đầu năm tài khóa 2014-2015 giảm 6%

2 tháng đầu năm tài khóa 2014-2015 (tháng 7/2014 – tháng 6/2015) xuất khẩu gạo của Pakistan đạt 381.044 tấn, kể cả basmati và non-basmati, giảm 6% so với 406.835 tấn cùng kỳ năm tài khóa 2013-2014, theo số liệu sơ bộ của Phòng Thống kê Pakistan (PBS). Riêng tháng 8/2014, xuất khẩu gạo đạt 184.311 tấn, giảm 6% so với 196.733 tấn trong tháng 7/2014, nhưng tăng 9% so với 168.903 tấn tháng 8/2013.
Về giá trị, xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm tài khóa 2014-2015 đạt 229,9 triệu USD, giảm 17% so với 263,9 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu gạo basmati tháng 8 đạt 42.240 tấn, giảm 12,5% so với 48.321 tấn trong tháng 7, nhưng tăng 16% so với 36.369 tấn tháng 8/2013.
Trong khi đó, xuất khẩu gạo non-basmati tháng 8 đạt 142.071 tấn, giảm 4% so với 148.412 tấn tháng 7, nhưng tăng 7% so với 132.634 tấn tháng 8/2013.
Nguồn: https://www.tintucnongnghiep.com

Tân Bộ trưởng Thương mại Thái Lan ưu tiên cải cách ngành lúa gạo Tân Bộ trưởng Thương mại Thái Lan ưu tiên cải cách ngành lúa gạo

Bộ trưởng Thương mại mới bổ nhiệm của Thái Lan đang quan tâm đến việc cải cách ngành lúa gạo, kể cả việc mở bán 18 triệu tấn gạo dự trữ trong kho chính phủ, nâng giá gạo, giảm chi phí sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu. Xem thêm