1. Thông báo mời họp DHDCD năm 2020 (đính kèm Giấy UQ tham dự)
 2. Chương trình Đại hội
 3. Quy chế làm việc tại Đại hội
 4. Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội
 5. Tờ trình thành lập các Ban chuyên trách tại Đại hội
 6. Báo cáo của Hội đồng quản trị
 7. Báo cáo của Tổng Giám đốc
 8. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
 9. Báo cáo của Ban kiểm soát
 10. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán năm 2020
 11. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019
 12. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020
 13. Tờ trình về Thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS, Thư ký
 14. Tờ trình đề án thành lập Công ty con (đính kèm Báo cáo tư vấn của E&Y)
 15. Thông báo ứng cử, đề cử TV HĐQT, BKS thay thế

Mẫu đơn ứng cử/ đề cử TV HĐQT thay thế
Mẫu đơn ứng cử/ đề cử TV BKS thay thế
Mẫu Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên