Căn cứ Nghị quyết số 538/NQ-HĐQT ngày 26/8/2011 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Do Bà Lê Hà Nam từ nhiệm, Ông Nguyễn Thanh Sử sẽ thay thế Bà Lê Hà Nam làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An giang kể từ ngày 01/9/2011 .

Việc thay thế và bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Sử sẽ được Hội đồng quản trị trình thông qua cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *