• Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 16/3/2021.
  • Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phiếu phổ thông – một (01) quyền biểu quyết.
  • Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 16/4/2021 đến ngày 23/4/2021.

(xem chi tiết)