Về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

ChotCoDong1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *