+ Các quyết định của ĐHĐCĐ
+ Mức cổ tức, hình thức trả cổ tức năm 2013
+ Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông nhận cổ tức năm 2013 là ngày 07/05/2014.