Công bố thông tin

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

  1. Thời gian: 08 giờ ngày 29/4/2021 (thứ năm).

  2. Địa  điểm: Trụ  sở chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang  (Số 01, Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.)

(xem chi tiết)

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

  • Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 16/3/2021.
  • Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phiếu phổ thông – một (01) quyền biểu quyết.
  • Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 16/4/2021 đến ngày 23/4/2021.

(xem chi tiết)