Công bố thông tin

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trong đó bao gồm các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về:

- Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019.

- Mức chi cổ tức và thời gian trả cổ tức.

- Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và Bầu cử – bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát thay thế.

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548