Tin Angimex

Công bố thông tin

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan như sau:

Công bố thông tin

Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Thư hẹn kiểm toán số: 61063740-21998578 ngày 07/7/2020).

Công bố thông tin

Về thời gian chi trả cổ tức năm 2019, điều chỉnh Ngày trả cổ tức (Mục d) như sau:
a.  Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2019: 20/07/2020.
b.  Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14% / Vốn điều lệ (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
c.  Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản)
d.  Ngày trả cổ tức: từ ngày 10/08/2020 (thứ hai) (thay vì 20/8/2020)

(đính kèm Nghị quyết số 338/NQ-HĐQT, ngày 2/7/2020 của Hội đồng quản trị)

Công bố thông tin

1. Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang bổ nhiệm: Ông Huỳnh Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính – Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – kể từ ngày 30/6/2020.

(đính kèm Quyết định số 335/QĐ-XNK, ngày 30/6/2020 của Hội đồng quản trị)

2. Thời gian chi trả cổ tức năm 2019  
a.  Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2019: 20/07/2020.
b.  Tỷ lệ chi trả cổ tức: 14% / Vốn điều lệ (1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
c.  Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản)
d.  Ngày trả cổ tức: từ ngày 20/08/2020 (thứ hai)

(đính kèm Nghị quyết số 334/NQ-HĐQT, ngày 30/6/2020 của Hội đồng quản trị)

Công bố thông tin

Báo cáo thường niên 2019 điều chỉnh ở những điểm sau:

     – Nhận định tình hình thị trường và định hướng năm 2020

     – Doanh thu và Lợi nhuận hợp nhất năm 2020 (được ĐHĐCĐ thông qua)

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548