Tin Angimex

Tuyển dụng

Do nhu cầu công việc, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển các vị trí sau: (đọc tiếp…)

Tuyển dụng

Do nhu cầu công việc, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển các vị trí sau: (đọc tiếp…)

Công bố thông tin

Thay đổi nhân sự đảm nhận chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát trong Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex):
1. Ông Trần Hữu Hiệp thôi không giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 12/4/2019, chỉ đảm nhận chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát.
2. Ông Nguyễn Ái – Thành viên Ban Kiểm soát – được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2016 – 2020.
(Đình kèm Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/BBH-BKS.19 ngày 12/4/2019 về việc thay đổi Trưởng Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2016 – 2020).

Công bố thông tin

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trong đó bao gồm các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về:

- Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019.

- Mức chi cổ tức và thời gian trả cổ tức.

- Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và Bầu cử – bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát thay thế.

Thông báo tuyển dụng

Do nhu cầu công việc, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang cần tuyển các vị trí sau: (đọc tiếp…)

Công bố thông tin

* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

        5./Các Báo cáo:
                – Báo cáo của Hội đồng quản trị
                – Báo cáo của Tổng Giám đốc
                – Báo cáo của Ban Kiểm soát
                – Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán
        6./ Các tờ trình:
         7./ Miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2020):
                       Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của ông Vũ Lê Cương.

 

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548