BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông năm 2019

* Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: (06/4/2019)

   – Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

   – Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

     (Trong đó bao gồm các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về:

          + Các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2019.

          + Mức chi cổ tức và thời gian trả cổ tức.

          + Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và Bầu cử – bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát thay thế.)

* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông: (21/3/2019)

        5./Các Báo cáo:
                – Báo cáo của Hội đồng quản trị
                – Báo cáo của Tổng Giám đốc
                – Báo cáo của Ban Kiểm soát
                – Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán
        6./ Các tờ trình:
         7./ Miễn nhiệm, bổ nhiệm và bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2020):
                       Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của ông Vũ Lê Cương.

 

* Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (đính kèm mẫu Giấy đăng ký tham dự/uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019) (21/3/2019)

* Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (20/3/2019)

* Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách Người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ năm 2019 (20/2/2019)

* Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (28/1/2019)

(Thông tin cũ hơn: xem tại đây)

Cho thue quang cao
Tro thanh dai ly, cua hang gao Angimex

Video clips

Clip giới thiệu Angimex

Tìm kiếm

Liên hệ

  • ANGIMEX
  • 01 Ngô Gia Tự, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
    An Giang
    Việt Nam
  • 0296 3 841 548